ตารางฝึกอบรมโปรแกรม WorkNC
 
วันที่ 1
 
เวลา หัวข้อ รายละเอียด
10.30 – 11.00 Installation  การติดตั้งโปรแกรม WorkNC
 การตรวจสอบสถานะ Dongle และการติดตั้ง Serial Number
 การตรวจสอบและตั้งค่าไฟล์ที่จำเป็น
11.00 – 12.00 Creation Workzone  การสร้าง Workzone แบบมาตรฐาน
 การสร้าง Workzone แบบง่าย
12.00 – 13.00 Break  
13.00 – 14.00 UCS  การสร้างและการแก้ไขแกนสำหรับตั้งงาน
14.00 – 14.30 Stock Model  การสร้าง Stock Model สำหรับการบวนการกัดหยาบ
 การกำหนดรูปแบบของ Stock Model ตามที่ท่านต้องการ
 การนำ CAD Model มาใช้ในการทำ Stock Model
14.30 – 15.00 Cutter Function  แนะนำการใช้งาน Cutter Library
 การสร้างทูลสำหรับนำไปใช้งานในโปรแกรม
 การตั้งสถานะทูลก่อนการนำไปใช้งานจริง
15.30 – 16.30 Roughing Toolpath  Global Roughing/Reroughing
 Flat Roughing/Reroughing
 Adaptive Trochoidal Roughing
16.30 – 17.00 Q&A  
 
วันที่ 2
 
เวลา หัวข้อ รายละเอียด
10.30 – 12.00 Finishing Toolpath

 Z-Level Finishing
 Planar Finshing
 Optimize Z-Level Finishing
 Optimize Planar Finshing
 Flat Surface Finishing
 Remachining Toolpath
 3D Pencil

12.00 – 13.00 Break  
13.00 – 13.30 Holder Function

 แนะนำการสร้างและการแก้ไข Holder
 การตรวจสอบการชนแบบอัตโนมัติ

13.30 – 14.00 CAM Entities  การสร้างและแก้ไข Curve
14.00 – 14.30 CAM Entities  การสร้างและแก้ไข Surface List และ List Group
14.30 – 15.30 CAM Entities  การสร้างและแก้ไข Point
15.30 – 16.00 CAM Entities  การสร้างและแก้ไข View
16.00 – 16.30 Posprocessor  การใช้งานของ Postprocessor
16.30 – 17.00 Q&A  

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

web hit counter